Pastor Anita & Abigail's Birthday Celebration

Pastor Anita (wife of Pastor Michael) and Abigail (daughter of Pastor Michael) are both celebrating their respective birthday...