അവരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കുക

ബാലന്‍ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയില്‍ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്ക; അവന്‍ വൃദ്ധനായാലും അതു വിട്ടുമാറുകയില്ല. (സദൃശ്യവാക്യങ്ങള്‍ 22:6)"അവരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കുക,...